شماره‌های پیشین نشریه

نکات مهم: 

1دوفصلنامه "مطالعات تفسیر موضوعی قرآن کریم" فقط مقالاتی را که حاصل دستاورهای پژوهشی نویسنده و حاوی یافته‌ای جدید باشد، می‌پذیرد.

2- "این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE)می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید".

3- تمامی مقالات قبل از ارزیابی در http://www.samimnoor.ir بررسی می شود و در صورت کپی بودن از مرحله ارزیابی خارج می گردد

4-  مجله از پذیرش مقالات مروری صرف، گردآوری و گزارشی، ترجمه معذور است.